زیتون شور(سوپرویژه) شیشه 680 گرمی

زیتون شور(ویژه) شیشه 680 گرمی

زیتون شور(ممتاز) شیشه 680 گرمی

زیتون شور(درجه یک) شیشه 680 گرمی

زیتون شور(بی هسته) شیشه 680 گرمی